نقش ویژگی های زیستی انسان در شکل گیری فضاهای معماری

نقش ویژگی های زیستی انسان در شکل گیری فضاهای معماری: هر گاه بحث از عوامل مؤثر در شکل گیری فضاهای معماری پیش می آید ما موضوع اقلیم، فرهنگ و هنر و غیره را پیش می کشیم و از کنار مؤثرترین عامل یعنی نقش ویژگی های زیستی انسان در شکل گیری فضاهای معماری با بی توجهی می گذریم، بدون آنکه به این موضوع فکر و تأمل یا توجهی شایسته  شود. در [...]