نمونه کارهای نمای کلاسیک

طراحی نمای کلاسیک نیازمند تسلط به تناسبات و جزئیات طراحی خاصی است.

نماهای کلاسیک زیادی در گوشه گوشه شهر دیده می شود.

ولی کمتر نمایی با اصول صحیح این سبک طراحی شده است.

تقسیم بندی مناسب نما، کادربندی های درست و جزئیات صحیح شاکله اصلی نمای کلاسیک است.

پر و خالی نما و سایه اندازی ها در این سبک از نما مانند هر سبک دیگری بر زیبایی کار می افزاید.

طراحی خط آسمان زیبا و ورودی جذاب با جزئیات خاص آن در نمای کلاسیک اهمین بیشتری دارد.

اصالت حرف اول در طراحی این سبک از نما است.

فرم های ابداعی نازیبا و بی مفهوم در طراحی نمای کلاسیک این روزها کم دیده نمی شود.

جزئیات اشتباه از ارزش هنری و بصری و اصالت آن می کاهد.

غیر از طراحی اجرای صحیح نمای کلاسیک هم اهمیت فوق العاده ای دارد.

اجرای نمای کلاسیک

یک طراحی خوب، بدون اجرای خوب به نتیجه مطلوبی نمی رسد.

اجرای خوب یک نمای کلاسیک مستلزم تسلط به جزئیات اجرایی این سبک از نما است.

طراحی فاز دو و ارائه جزئیات شاسی کشی و زیر سازی و اسکوپ سنگ ها از طرف طراح در امر اجرا بسیار کمک کننده است.

تیم طراحی و اجرای آمود ابنیه با طراحی اقتصادی و زیبا و مهندسی و ارائه نقشه های فاز یک و فاز دو و طراحی های سه بعدی،

و همچنین در صورت درخواست کارفرما، اجرای نما یا نظارت بر اجرای آن، خاطر کارفرمایان محترم را بابت نتیجه بینظیر آسوده می کند.